- Shërbime të tjera

Nëpërmjet shërbimeve dhe konsulencës financiare synojmë partneritetin me ju me qëllim rritjen e biznesit tuaj dhe fitimit. Për të gjitha shoqëritë ofrojmë shërbime të specializuara në fusha të tilla si:

  • Këshillime për fillim të aktivitetit tregtar;
  • Përgatitje të planeve të biznesit;
  • Rritje të kapitalit;
  • Investigime kontabël e fiskale për çështje gjyqësore dhe jashtëgjyqësore;
  • Likujdime;
  • Burime njerëzore;
  • Trajnime sipas specifikave të cdo shoqërie