FITIMI I SHTETËSISË SHQIPTARE

Albanian passport

Share this post

Posted by: admin Comments: 0 0

FITIMI I SHTETËSISË SHQIPTARE ME ORIGJINË

Fitohet nga i huaji, të paralindurit e të cilit kanë origjinën shqiptare, me kusht që të provohet lidhja familjare në vijë të drejtë deri në tri shkallë e kërkuesit me të paralindurin.

 

Dokumentacioni i nevojshem per aplikim eshte:

  1. a) kërkesë e shtetasit drejtuar Presidentit të Republikës;
  2. b) certifikatë personale dhe familjare;
  3. c) certifikatë apo çdo dokument tjetër mbi bazën e të cilit vërtetohet origjina shqiptare e kërkuesit, në vijë të drejtë, deri në tri shkallë, qoftë dhe nga njëri prind;
  4. d) dëshmi penaliteti, të lëshuar nga shteti ku është rezident;
  5. e) vërtetim i gjendjes gjyqësore të lëshuar nga organet kompetente në Republikën e Shqipërisë.

 

Të gjitha dokumentat duhet të jenë origjinale të apostiluara të lëshuara brenda 6 muajve të fundit.

Aplikimi duhet të bëhet nga vetë kërkuesi, nuk lejohet aplikimi nga përfaqesuesi me prokurë.

 

  • Nëse dëshironi të dini më shumë rreth mënyrave të tjera të fitimit të shtetësisë, mund të na kontaktoni

Follow us  linkedin logo for resumeLinkedin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *