Author - admin

Njoftim për çregjistrimin nga TVSH

Njoftim për çregjistrimin nga TVSH Informojmë tatimpaguesit që gjatë vitit 2020 kanë realizuar një qarkullim deri në 10 milionë lekë, se kanë mundësi të ushtrojnë të drejtën e zgjedhjes, për të...


Administrata tatimore është e detyruar të marr vendimin e gjykatës së formës së prerë, në mënyrë që të vendosë urdhërbllokimin mbi llogaritë dhe depozitat e ortakëve, aksionarëve dhe administratorëve të subjektit

UDHËZIM Nr. 45, datë 26.11.2020 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 24, DATË 2.9.2008, “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUARSqarim interpretues:Në thelb të tij,...


Covid 19 Update

PËRDITËSIM PËR MASAT E NDËRMARRA NË KUADRIN E COVID-19

VENDIM Nr.856, datë 4.11.2020PËR NDIHMËN FINANCIARE TË DISA PREJ KATEGORIVE KRYESORE TË NDËRMARRJEVE, TË CILAT ZBATOJNË PROTOKOLLET E SIGURISË, NË KUADËR TË PARANDALIMIT E TË KONTROLLIT TË PANDEMISË COVID-19 Ky...


Covid 19 Update

PËRDITËSIM i dates 19.10.2020 per MASAT e NDËRMARRA NË KUADRIN E COVID-19

UDHËZIM Nr. 38, datë 19.10.2020 PËR FALJEN E MASAVE ADMINISTRATIVE ME KARAKTER NDËSHKUES, TË VENDOSURA GJATË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19, SI DHE NDAJ FAMILJEVE TË DËMTUARA...


Covid 19 Update

PËRDITËSIM PËR MASAT E NDËRMARRA NË KUADRIN E COVID-19

URDHËR Nr. 564, datë 9.10.2020 “ PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR. 351, DATË 29.5.2020 “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA DHE KUFIZIMEVE PËR PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19”,...


(IT) Novita’ fiscali in vigore dal 1 Gennaio 2021

Sorry, this entry is only available in IT.


Fiscal Changes effective from 1 January 2021

Sorry, this entry is only available in EN.


Ndryshimet fiskale te cilat hyjne ne fuqi nga 1 Janar 2021

Ndryshimet Fiskale, efektive nga 1 Janar 202Newsletter fisco Albania_01.01.2021 ZLA Consulting ka përmbledhur shkurtimisht ndryshimet kryesore si më poshtë: 0% tatim fitimi: Për tatimpaguesit  me  të  ardhura  deri  në 14...


Deklarimi I Të Ardhurave Personale

Deklarimi I Të Ardhurave Personale

Kush duhet të bëjë deklarimin e të ardhurave?Çdo individ rezident në Republikën e Shqipërisë, i cili gjatë vitit 2019 kanë realizuar të ardhura me burim në Republikën e Shqipërisë...


Ligj Nr. 4/2020 Për Shkëmbimin Automatik Të Informacionit Të Llogarive Financiare

Ligj Nr. 4/2020 Për Shkëmbimin Automatik Të Informacionit Të Llogarive Financiare

Pas ratifikimit të Konventës për Ndihmën e Ndërsjellë Administrative në Çështje Tatimore dhe miratimin e Marrëveshjes Shumëpalëshe të Autoritetit Kompetent për Shkëmbimin Automatik të Informacionit të Llogarive Financiare, Parlamenti...