- Konsulencë Kontabël

Shërbime kontabiliteti e përgatitje e pasqyrave financiare.

Shërbimet e kontabilitetit plotësojnë nevojat e klientëve për të mundësuar informimin mbi biznesin e tyre nëpërmjet raportimit financiar.

Për të gjitha ato shoqëri apo organizata që kërkojnë cilësi të lartë shërbimesh kontabiliteti ZLA Consulting ofron njohuritë dhe kompetencat teknike për të plotësuar nevojat si më poshtë:

  • Mbajtje kontabiliteti sipas standarteve kombëtare dhe ndërkombetare;
  • Përgatitja e pasqyrave financiare sipas SKK dhe SNRF;
  • Raportim financiar sipas nevojave të kompanive;
  • Planifikim financiar;
  • Analize e bilancit dhe pasqyrave financiare;
  • Due diligence financiare
  • Studime fizibiliteti