- Konsulencë Ligjore

Legal Consulting for business or private clients

ZLA Consulting ofron konsulencë ligjore dhe përfaqësim ligjor, në fusha të ndryshme të së drejtës civile, tregtare dhe administrative, duke i përfaqësuar klientët në çështje me juridiksion kombëtar dhe ndërkombëtar, në të gjitha shkallët e gjykimit.

Ofrojmë shërbime të specializuara konsulence ligjore per biznese dhe individë në sektorë të ndryshëm juridik, pasi e dimë që ekspertiza ligjore është e nevojshme në çdo fazë të veprimtarisë së një biznesi, sepse është e pamundur të dish si të përballohesh me ligjin, rregulloret dhe ndryshimet e herëpaspershme të tyre.

Me anë të shërbimeve tona të konsulencës juridike, kërkojmë që të informojmë klientët si dhe ti ndihmojmë të zbusin riskun që vjen si rezultat i çështjeve juridike që lindin gjatë jetës së një biznesi.

ZLA Consulting ofron shërbimet juridike si mëposhtme:

 • Konsulencë juridike dhe përfaqësim ligjor
 • Hartimin e dokumentacionit ligjor të të gjitha fushave (civile, administrative, tregtare)
 • Përgatitja e kërkesë padive ose kërkesave për cështje gjyqësore, si dhe e kërkesave ankimore, rekurseve kundër vendimeve gjyqësore, atyre të organit Arbitrazhit ose të organeve të administratës publike;
 • Përgatitja e ankesave dhe kërkesave të personave fizik ose juridik;
 • Përpilimi i akteve që i nënshtrohen veprimeve noteriale;
 • Hartimi i kontratave e marrëveshjeve, si dhe i çdo dokumenti tjetër që sjell ose synon të sjellë pasoja juridike;
 • Përfaqësimi i personave fizik ose juridik në çështjet civile dhe administrative, në Gjykatë, në Arbitrazh dhe në organe të tjera të administratës publike;
 • Veprime të tjera ndihmëse juridike që parashikohen në ligje te vecanta dhe akte të ndryshme ligjore;
 • Regjistrimi i Markave Tregtare
 • Migracioni: Viza pune, Leje pune dhe Leje qëndrimi
 • Legjislacion Bankar
 • Regjistrimi i kompanive: SHPK; Regjistrimi dege në Shqipëri; Regjistrimi zyre përfaqësimi në Shqipëri etj.
 • Mbledhje borxhi
 • Shërbime të tjera sipas kërkesës së klientit.
Konsulence ligjore