- Shërbime për pagat

Konsulencë financiare, Deklarime për I.SH.P dhe Zyrën e Punës.

ZLA Consulting ofron shërbimet për llogaritjen e deklarimin e pagave të punojësve për kompani të çdo madhësie e sektori.

ZLA Consulting ofron shërbimet e mëposhtëme:

  • Deklarimet e punësimit e largimit të punonjësve sipas legjislacionit në fuqi;
  • Llogaritja e deklarimet e pagës bruto e neto mbështetur në legjislacionin në fuqi;
  • Llogaritja e deklarimi I sigurimeve shoqërore e shëndetësore sipas legjislacionit në fuqi;
  • Pergatitja e instruksioneve të pagesave te pagës neto, sigurimeve shoqërore dhe tatimit mbi të ardhurat mbështetur në legjislacionin dhe standartet locale
sherbime per pagat