LIGJI Nr. 112/2020 “PËR REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES”

Share this post

Posted by: admin Comments: 2 2

Objekti i ligjit është:Rregullimi i përkufizimit te pronarit përfitues, subjektet e detyruara, të cilat duhet të regjistrojnë pronarët përfitues, krijimin, funksionimin dhe administrimin e Regjistrit të Pronarëve Përfitues, procedurën dhe mënyrën e regjistrimit e të mbajtjes së të dhënave të regjistruara të pronarëve përfitues, si dhe masat ndëshkuese në rast të mosregjistrimit të pronarëve përfitues.”LAW ON THE REGISTER OF BENEFICIARY OWNERS

Ky ligj është i ndarë ne 6 (gjashtë) kre:

Kreu i I përcakton në mënyrë të përgjithshme Objektin, Fushën e zbatimit dhe Përkufizimet e termave të ndryshëm që përdoren në ligj.

Ligji zbatohet për subjektet raportuese, personat juridikë të regjistruar në Republikën e Shqipërisë si: Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, shoqëritë aksionare, shoqëritë kolektive, shoqëritë komandite, zyrat e përfaqësimit dhe degët e shoqërive të huaja, shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre, shoqëritë e bashkëpunimit të ndërsjellë, shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor, çdo subjekt tjetër juridik, i cili me ligj detyrohet të regjistrohet pranë QKB-së, organizatat jofitimprurëse.

Kuptimi i termave më të rëndësishme te ligjit:

“Pronar përfitues”, është individi i cili ka në pronësi ose kontrollon i fundit subjektin dhe/ose individi në emër të të cilit po kryhet një transaksion ose veprimtari dhe përfshin të paktën:

-Individi i cili ka në pronësi ose kontrollon i fundit një person juridik, përmes pronësisë direkte ose indirekte të një përqindje të mjaftueshme të aksioneve ose të drejtave të votimit ose të pjesëmarrjes në kapitalin e atij entiteti, përfshirë përmes mbajtjes së aksioneve, ose përmes kontrollit nëpërmjet mjeteve të tjera, ose përfiton nga transaksionet e kryera nga personi juridik në emër të tij

-Themeluesi ose përfaqësuesi ligjor ose individi që ushtron kontrollin e fundit efektiv në administrimin dhe kontrollin e organizatave jofitimprurëse, ku përfshihen fondacionet, shoqatat, qendrat, si dhe degët e organizatave jofitimprurëse

“Subjekt raportues” është personi juridik i regjistruar në Republikën e Shqipërisë, që ka detyrimin ligjor të regjistrojë pronarët përfitues në Regjistrin e Pronarëve Përfitues.

“Subjekt i detyruar” janë subjektet që i nënshtrohen ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit

“Pronësi direkte” është pronësia e mbajtur nga një individ prej 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit ose të interesave të pronësisë në një subjekt raportues.

“Pronësi indirekte” është pronësia e mbajtur ose kontroll i ushtruar nga i njëjti individ në një ose më shumë persona juridikë, të cilët veçmas ose së bashku zotërojnë 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit ose të interesave të pronësisë në një subjekt raportues.

“Regjistri i Pronarëve Përfitues” është një bazë të dhënash elektronike shtetërore, në të cilin regjistrohen të dhënat e pronarëve përfitues të subjekteve që kanë detyrimin e raportimit të tyre, që mbledh në kohë reale të dhënat e regjistruara në regjistrat respektivë shtetërorë të administruara nga institucionet shtetërore përkatëse, si dhe shërben si arkiv elektronik zyrtar dhe siguron transparencën në fushën e pronarëve përfitues.

Kreu II flet për Administrimin e regjistrit të pronarëve përfitues, detyrimin për marrjen dhe regjistrimin e të dhënave për pronarët përfitues dhe mënyrën e regjistrimit të të dhënave në regjistër.

Regjistri i Pronarëve Përfitues administrohet nga Qendra Kombëtare e Biznesit.

Detyrimet e subjekteve raportuese dhe pronarëve përfitues janë:

 1. Subjektet raportuese kanë detyrimin të ruajnë dhe të mbajnë të dhëna dhe dokumente shoqëruese të duhura, të sakta e të përditësuara, në bazë të të cilave përcaktohen pronarët përfitues të subjektit dhe lloji i kontrollit të pronarëve të tyre përfitues.
 2. Pronarët përfitues të subjekteve raportuese kanë detyrimin t’u japin subjekteve raportuese të gjithë informacionin e nevojshëm, me qëllim që subjektet raportuese të përmbushin detyrimin ligjor të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni.
 3. Regjistrimi nga subjektet raportuese i të dhënave të pronarëve përfitues në Regjistrin e Pronarëve Përfitues bëhet:
 4. a) brenda 30 ditëve kalendarike nga data e regjistrimit të subjekteve raportuese, në rastin e regjistrimit fillestar të pronarëve përfitues;
 5. b) brenda 30 ditëve nga data e ndodhjes së ndryshimit faktik, në rastin e regjistrimit të ndryshimeve të të dhënave të pronarëve përfitues të subjekteve raportuese.

Nëse një subjekt i detyruar konstaton se të dhënat e regjistruara në Regjistrin e Pronarëve Përfitues nuk përputhen me të dhënat e zotëruara nga ky subjekt i detyruar për pronarët përfitues atëherë:

 1. subjekti i detyruar njofton subjektin raportues dhe Qendrën Kombëtare të Biznesit;
 2. me marrjen e njoftimit, Qendra Kombëtare e Biznesit brenda 2 ditëve pune publikon njoftimin në regjistër, dhe njofton në mënyrë shkresore subjektin raportues për konstatimin e njoftuar nga subjekti i detyruar;
 3. subjekti raportues brenda 20 ditëve kalendarike nga data e njoftimit të Qendrës Kombëtare të Biznesit duhet:
 4. të përditësojë në regjistër të dhënat për pronarët e tyre përfitues, sipas këtij ligji, nëse konstatimi i subjektit të detyruar është i saktë, ose;
 5. të konfirmojë në regjistër të dhënat për pronarët e tyre përfitues, të regjistruara më parë, nëse konstatimi i subjektit të detyruar nuk është i saktë;

Penaliteti qe parashikohet nga ligji në rast se subjekti raportues nuk përditëson ose nuk konfirmon të dhënat për pronarët e tyre përfitues brenda 20 ditëve kalendarike nga data e njoftimit të Qendrës Kombëtare të Biznesit është: QKB-ja dhe autoriteti përgjegjës për mbajtjen e Regjistrit të Organizatave Jofitimprurëse bëjnë ndërprerjen e shërbimeve të tyre për subjektet raportuese deri në:

 1. përditësimin e të dhënave për pronarët e tyre përfitues në regjistër dhe pagimin e gjobës në rast se ky mospërditësim përbën edhe kundërvajtje administrative sipas; ose
 2. konfirmimin në regjistër të të dhënave për pronarët e tyre përfitues, të regjistruara më parë në regjistër.

Regjistrimi fillestar i të dhënave në Regjistrin e Pronarëve Përfitues bëhet nga personi i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues.

Përditësimi apo ndryshimi i të dhënave të regjistruara në regjistër bëhet nga:

 1. a) personi i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues;
 2. b) Qendra Kombëtare e Biznesit, bazuar në të dhënat e marra nga autoritetet shtetërore kompetente, në rastet kur të dhënat e regjistruara në regjistër nuk përputhen me të dhënat në posedim të autoriteteve kompetente shtetërore.

Kreu III flet per aksesin në regjistrin e pronarëve përfitues, si dhe të drejtat dhe detyrimet lidhur me të dhënat e regjistruara.

Në regjistrin e pronarëve përfitues gjenden të dhënat e pronarëve të cilat janë të aksesueshme dhe publike, të dhënat të cilat nuk janë të aksesueshme  do të mund të aksesohen nga:

 1. personat e autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues vetëm në të dhënat e regjistruara në regjistër për subjektin që ato përfaqësojnë;
 2. autoritetet kompetente shtetërore.

Të dhënat e regjistruara për pronarët përfitues ruhen përherë në Regjistrin e Pronarëve Përfitues, me përjashtim të rastit të çregjistrimit të subjektit raportues nga regjistrat përkatës, të dhënat e regjistruara për pronarët përfitues të tij do të ruhen në Regjistrin e Pronarëve Përfitues edhe për 10 vjet nga data e çregjistrimit të subjektit raportues. Personi, i cili është regjistruar si pronar përfitues i një subjekti raportues, mund të ngrejë një padi kundër subjektit raportues në gjykatën kompetente, me qëllim vërtetimin se nuk është pronari përfitues i këtij subjekti. Në përfundim të procesit gjyqësor, gjykata ose pala e interesuar depoziton në QKB vendimin, i cili ka marrë formë të prerë, dhe QKB-ja brenda 2 ditëve pune korrigjon kryesisht të dhënën e pronarit përfitues.

Kreu IV flet per ankimin administrativ dhe organi kompetent për shqyrtimin e ankimit administrativ.

 1. Çdo palë e interesuar ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative ndaj veprimeve apo mosveprimeve të QKB-së për regjistrimet dhe publikimet. Ankimi bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data e publikimit në Regjistër të vendimit për pranimin apo refuzimin e regjistrimi
 2. Çdo person i interesuar ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative kur QKB-ja nuk jep informacionin e kërkuar.Ankimi bëhet brenda një afati prej 30 ditësh kalendarike dhe ky afat fillon pas 10 ditëve pune nga data e depozitimit të kërkesës për dhënien e informacionit.
 3. Çdo person i interesuar ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative kur QKB-ja nuk lëshon ekstraktet.Ankimi administrativ paraqitet jo më parë se 7 ditë kalendarike dhe jo më vonë se 45 ditë kalendarike nga data e përfundimit të afatit të caktuar.

Ankimi administrativ i drejtohet titullarit të QKB-së.Titullari i QKB-së shqyrton ankimin, merr vendim dhe ia njofton palës së interesuar brenda 10 ditëve nga data e depozitimit të ankimit.Ndaj vendimit të dhënë pas shqyrtimit të ankimit administrativ apo mosveprimit mund të bëhet ankim drejtpërdrejt në gjykatën kompetente administrative.

Kreu V flet per kundërvajtjet administrative

Përbëjnë kundravajtje administrative:

 1. Mosregjistrimi fillestar i të dhënave për pronarin përfitues të tij brenda afatit të përcaktuar dënohet me gjobë në vlerën 500 000 (pesëqind mijë) lekë;
 2. Mosregjistrimi i çdo ndryshimi në të dhënat e regjistruara dhe në dokumentet shoqëruese, që depozitohen në regjistër, brenda afatit të përcaktuar dënohet me gjobë në vlerën 250 000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë;
 3. Mospërmbushja e detyrimit të subjekteve raportuese ekzistuese për regjistrimin e të dhënave të kërkuara nga ky ligj brenda afatit të përcaktuar dënohet me gjobë në vlerën 250 000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë.

Për shkeljet e parashikuara me sipër dënohet me gjobë prej 150 000 (njëqind e pesëdhjetë mijë) lekësh edhe përfaqësuesi ligjor i subjektit të regjistruar, person juridik. Gjoba vendoset nga titullari i QKB-së, vendimi i të cilit ankimohet drejtpërdrejt në gjykatën administrative kompetente në përputhje me parashikimet e Kodit të Procedurave Administrative.

Comments (2)

 • Ave Reply

  Well detailed

  01/06/2021 at 10:03 am
  • admin Reply

   Thank you

   15/06/2021 at 9:38 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *