Author - admin

Administrata tatimore është e detyruar të marr vendimin e gjykatës së formës së prerë, në mënyrë që të vendosë urdhërbllokimin mbi llogaritë dhe depozitat e ortakëve, aksionarëve dhe administratorëve të subjektit

UDHËZIM Nr. 45, datë 26.11.2020 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 24, DATË 2.9.2008, “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUARSqarim interpretues:Në thelb të...


Posted By Comments: 0 0
Update

PËRDITËSIM PËR MASAT E NDËRMARRA NË KUADRIN E COVID-19

VENDIM Nr.856, datë 4.11.2020PËR NDIHMËN FINANCIARE TË DISA PREJ KATEGORIVE KRYESORE TË NDËRMARRJEVE, TË CILAT ZBATOJNË PROTOKOLLET E SIGURISË, NË KUADËR TË PARANDALIMIT E TË KONTROLLIT TË PANDEMISË...


Posted By Comments: 0 0
Update

PËRDITËSIM i dates 19.10.2020 per MASAT e NDËRMARRA NË KUADRIN E COVID-19

UDHËZIM Nr. 38, datë 19.10.2020 PËR FALJEN E MASAVE ADMINISTRATIVE ME KARAKTER NDËSHKUES, TË VENDOSURA GJATË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19, SI DHE NDAJ FAMILJEVE TË...


Posted By Comments: 0 0
Update

PËRDITËSIM PËR MASAT E NDËRMARRA NË KUADRIN E COVID-19

URDHËR Nr. 564, datë 9.10.2020 “ PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR. 351, DATË 29.5.2020 “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA DHE KUFIZIMEVE PËR PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË...


Posted By Comments: 0 0

(IT) Novita’ fiscali in vigore dal 1 Gennaio 2021

Sorry, this entry is only available in IT.


Posted By Comments: 0 0

Fiscal Changes effective from 1 January 2021

Sorry, this entry is only available in EN.


Posted By Comments: 0 0

Ndryshimet fiskale te cilat hyjne ne fuqi nga 1 Janar 2021

Ndryshimet Fiskale, efektive nga 1 Janar 202Newsletter fisco Albania_01.01.2021 ZLA Consulting ka përmbledhur shkurtimisht ndryshimet kryesore si më poshtë: 0% tatim fitimi: Për tatimpaguesit  me  të  ardhura  deri  në...


Posted By Comments: 0 0
Deklarimi I Të Ardhurave Personale

Deklarimi I Të Ardhurave Personale

Kush duhet të bëjë deklarimin e të ardhurave?Çdo individ rezident në Republikën e Shqipërisë, i cili gjatë vitit 2019 kanë realizuar të ardhura me burim në Republikën e...


Posted By Comments: 0 0
Ligj Nr. 4/2020 Për Shkëmbimin Automatik Të Informacionit Të Llogarive Financiare

Ligj Nr. 4/2020 Për Shkëmbimin Automatik Të Informacionit Të Llogarive Financiare

Pas ratifikimit të Konventës për Ndihmën e Ndërsjellë Administrative në Çështje Tatimore dhe miratimin e Marrëveshjes Shumëpalëshe të Autoritetit Kompetent për Shkëmbimin Automatik të Informacionit të Llogarive Financiare,...


Posted By Comments: 0 2
Lajme | Update Covid 19

Përditësim Qershor 2020: Masat e Ndërmarra për Luftimin e Përhapjes Së Covid-19

Urdhër nr.351 datë 29.05.2020 “Për Marrjen e Masave të Veçanta dhe kufizimeve për Parandalimin e Përhapjes së Covid-19” Lejohet lëvizja në të gjithë vendin për të gjitha kategoritë (këmbësorë,...


Posted By Comments: 0 0