Author - admin

Ligj Nr. 4/2020 Për Shkëmbimin Automatik Të Informacionit Të Llogarive Financiare

Ligj Nr. 4/2020 Për Shkëmbimin Automatik Të Informacionit Të Llogarive Financiare

Pas ratifikimit të Konventës për Ndihmën e Ndërsjellë Administrative në Çështje Tatimore dhe miratimin e Marrëveshjes Shumëpalëshe të Autoritetit Kompetent për Shkëmbimin Automatik të Informacionit të Llogarive Financiare,...


Posted By Comments: 0 2
Lajme | Update Covid 19

Përditësim Qershor 2020: Masat e Ndërmarra për Luftimin e Përhapjes Së Covid-19

Urdhër nr.351 datë 29.05.2020 “Për Marrjen e Masave të Veçanta dhe kufizimeve për Parandalimin e Përhapjes së Covid-19” Lejohet lëvizja në të gjithë vendin për të gjitha kategoritë (këmbësorë,...


Posted By Comments: 0 0
Paketa Financiare nr. 2

Vendim Lidhur me Përfitimin e Ndihmës Ekonomike sipas Paketës Financiare II

Bazuar në vendim Nr. 423, datë 28.5.2020 Për Disa Ndryshime Dhe Shtesa Në Vendimin Nr. 305, Datë 16.4.2020, Të Këshillit Të Ministrave, “Për Përcaktimin E Procedurave, Të Dokumentacionit...


Posted By Comments: 0 5
Protokolle masa higjeno-sanitare

Covid-19: Protokollet e Masave Higjeno-Sanitare për Bizneset

Autotitet shqiptare kanë miratur një sërë masash që çdo aktivitet duhet të aplikoj në bazë të protokollit përkatës. Sujektet duhet të verifikojnë kodin e tyre të aktivitetit për...


Posted By Comments: 0 0
paketa financiare nr.2

Procedurat, dokumentacioni dhe masa e përfitimit të ndihmës financiare për punojësit si pasojë e Covid-19

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 305, datë 16.04.2020, publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 67, përcakton procedurat, dokumentacionin dhe masën e përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit...


Posted By Comments: 0 0
tatimi mbi fitimin

Shtyrja e Afatit të Pagapagimit të Kësteve të Tatimit mbi Fitimin për Vitin 2020

Në kuadrin e masave të marra nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë për të lehtësuar dhe përballuar pasojat e pandemisë Covid-19 është edhe Akt Normativ Nr. 18, datë...


Posted By Comments: 0 3
ndryshime kodi penal 2020

Ndryshimet e vitit 2020 në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë

Covid-19 ka sjellë ndyrshime edhe në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë, Ligji Nr.7895, Datë 27.1.1995, të cilat përfshijnë veç dënimeve për karantinën e COVID-19 edhe dhunën në...


Posted By Comments: 0 2
Covid-19 measures in Albania

Masat E Ndërmarra Për Parandalimin E Përhapjes Së Covid-19 Në Shqipëri

Duke parë gjendje e krijuar nga përhapja e COVID-19 në Republikën e Shqipërisë është shpallur Gjendja e Fatkeqësisë Natyrore me Vendim Nr.243, datë 24.3.2020 dhe janë marrë masat...


Posted By Comments: 0 8
paketa fiskale 2019

PAKETA FISKALE 2019

Paketa fiskale 2019 do të sjellë ndryshimet që pritet të reflektohen kryesisht në ndryshime në Ligjin për të Ardhurat, Procedurat Tatimore, TVSH, Akcizat, Taksat vendore dhe Tarifat Doganore....


Posted By Comments: 0 21
doing business in Albania

Doing Business in Albania 2018

Albania is considered as a strategic place to invest, located in the center of the natural crossroads of major corridors in Europe. For anyone who is thinking of...


Posted By Comments: 0 7