Author - ZLA Consulting

VENDIM nr.739, datë 23.11.2022 Për Miratimin e Procedurave të Rimbursimit të Masave Administrative të Falura, të Paguara, sipas Ligjit Nr.112/2020, “Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues”, të ndryshuar

Subjektet,  të  cilave  u  është  falur  gjoba  e paguar, e  vendosur  ndaj  tyre  dhe  përfaqësuesve të  tyre  ligjor dhe  kanë  përmbushur  detyrimet përkatëse për regjistrimin e pronarëve të tyre përfitues, paraqesin pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit  kërkesën  për  rimbursim,  jo ...

FISKALIZIMI

Nga data 01 shtator 2021, çdo tatimpagues ka detyrim ligjor të lëshojë vetëm fatura tatimore fiskale. Faturat jofiskale do të njihen vetëm për efekt kostoje, të cilat kushtëzohen nga shkaqe të tjera që nuk varen nga tatimpaguesi veprojnë sipas ligjit.

Fiskalizimi_ Intervistë Bledar Korkaj

Më poshtë paraqitet intervista e dhënë për Business Magazine nga drejtuesi i ZLA Consulting Z. Bledar Korkaj “Situata paraqitet e komplikuar. Bizneset ende nuk janë gati për të nisur procesin e fiskalizimit.”  Intervistë me Bledar Korkaj, Ekspert Kontabël i Regjistruar në vitin...

Fatura Elektronike

Këshilli i Ministrave me Aktin Normativ Nr. 27, datë 01.07.2021 Vendosi Për kundërvajtjet administra-tive që lidhen me afatet e hyrjes në fuqi dhe zbatimin efektiv të ligjit nr. 87/2019, “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” Zbatimi i sanksioneve do të fillojë...

Masat Anti Covid -19 ne Shqipëri

➥Duke filluar nga data 01 Qershor 2021 - Nuk është detyrim për mbajtjen e barrierës mbrojtëse (maskës) në ambientet e jashtme. - Mbetet detyrimi i mbajtjes së maskës në ambientet e mbyllura dhe në mjetet e transportit publik. - Ora policore 23:00 – 06:00. -Klubet e natës,...