– News

konsulence financiare

Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave (DIVA) për vitin 2020

Është i detyruar të paraqesë Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave për vitin 2020:( deri në datë 30 prill 2021 )Çdo individ, i cili është i punësuar...


Posted By Comments: 0 0

LIGJI Nr. 112/2020 “PËR REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES”

(EN) What is the Register of Beneficiary Owners: "Register of Beneficiary Owners" is a state electronic database, which is administered by the National Business Center.


Posted By Comments: 0 0

Njoftim për çregjistrimin nga TVSH

Njoftim për çregjistrimin nga TVSH Informojmë tatimpaguesit që gjatë vitit 2020 kanë realizuar një qarkullim deri në 10 milionë lekë, se kanë mundësi të ushtrojnë të drejtën e zgjedhjes, për...


Posted By Comments: 0 0

Administrata tatimore është e detyruar të marr vendimin e gjykatës së formës së prerë, në mënyrë që të vendosë urdhërbllokimin mbi llogaritë dhe depozitat e ortakëve, aksionarëve dhe administratorëve të subjektit

UDHËZIM Nr. 45, datë 26.11.2020 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 24, DATË 2.9.2008, “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUARSqarim interpretues:Në thelb të...


Posted By Comments: 0 0
Update

PËRDITËSIM PËR MASAT E NDËRMARRA NË KUADRIN E COVID-19

VENDIM Nr.856, datë 4.11.2020PËR NDIHMËN FINANCIARE TË DISA PREJ KATEGORIVE KRYESORE TË NDËRMARRJEVE, TË CILAT ZBATOJNË PROTOKOLLET E SIGURISË, NË KUADËR TË PARANDALIMIT E TË KONTROLLIT TË PANDEMISË...


Posted By Comments: 0 0
Update

PËRDITËSIM i dates 19.10.2020 per MASAT e NDËRMARRA NË KUADRIN E COVID-19

UDHËZIM Nr. 38, datë 19.10.2020 PËR FALJEN E MASAVE ADMINISTRATIVE ME KARAKTER NDËSHKUES, TË VENDOSURA GJATË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19, SI DHE NDAJ FAMILJEVE TË...


Posted By Comments: 0 0
Update

PËRDITËSIM PËR MASAT E NDËRMARRA NË KUADRIN E COVID-19

URDHËR Nr. 564, datë 9.10.2020 “ PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR. 351, DATË 29.5.2020 “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA DHE KUFIZIMEVE PËR PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË...


Posted By Comments: 0 0

(IT) Novita’ fiscali in vigore dal 1 Gennaio 2021

Sorry, this entry is only available in IT.


Posted By Comments: 0 0

Fiscal Changes effective from 1 January 2021

Sorry, this entry is only available in EN.


Posted By Comments: 0 0

Ndryshimet fiskale te cilat hyjne ne fuqi nga 1 Janar 2021

Ndryshimet Fiskale, efektive nga 1 Janar 202Newsletter fisco Albania_01.01.2021 ZLA Consulting ka përmbledhur shkurtimisht ndryshimet kryesore si më poshtë: 0% tatim fitimi: Për tatimpaguesit  me  të  ardhura  deri  në...


Posted By Comments: 0 0