– News

Interviste

Fiskalizimi_ Intervistë Bledar Korkaj

Më poshtë paraqitet intervista e dhënë për Business Magazine nga drejtuesi i ZLA Consulting Z. Bledar Korkaj “Situata paraqitet e komplikuar. Bizneset ende nuk janë gati për të nisur...


Posted By Comments: 0 0

Fatura Elektronike

Këshilli i Ministrave me Aktin Normativ Nr. 27, datë 01.07.2021 Vendosi Për kundërvajtjet administra-tive që lidhen me afatet e hyrjes në fuqi dhe zbatimin efektiv të ligjit nr. 87/2019, “Për...


Posted By Comments: 0 0
Covid 19 Update

Masat Anti Covid -19 ne Shqipëri

➥Duke filluar nga data 01 Qershor 2021 - Nuk është detyrim për mbajtjen e barrierës mbrojtëse (maskës) në ambientet e jashtme. - Mbetet detyrimi i mbajtjes së maskës në ambientet e mbyllura...


Posted By Comments: 0 0
Albanian passport

FITIMI I SHTETËSISË SHQIPTARE

FITIMI I SHTETËSISË SHQIPTARE ME ORIGJINË Fitohet nga i huaji, të paralindurit e të cilit kanë origjinën shqiptare, me kusht që të provohet lidhja familjare në vijë të drejtë...


Posted By Comments: 0 0
konsulence financiare

Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave (DIVA) për vitin 2020

Është i detyruar të paraqesë Deklaratën për vitin 2020: ( deri në datë 30 prill 2021 )Çdo individ, i cili është i punësuar në më shumë se një punëdhënës. Çdo...


Posted By Comments: 0 0

LIGJI Nr. 112/2020 “PËR REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES”

(EN) What is the Register of Beneficiary Owners: "Register of Beneficiary Owners" is a state electronic database, which is administered by the National Business Center.


Posted By Comments: 2 1

Njoftim për çregjistrimin nga TVSH

Njoftim për çregjistrimin nga TVSH Informojmë tatimpaguesit që gjatë vitit 2020 kanë realizuar një qarkullim deri në 10 milionë lekë, se kanë mundësi të ushtrojnë të drejtën e zgjedhjes, për...


Posted By Comments: 0 0

Administrata tatimore është e detyruar të marr vendimin e gjykatës së formës së prerë, në mënyrë që të vendosë urdhërbllokimin mbi llogaritë dhe depozitat e ortakëve, aksionarëve dhe administratorëve të subjektit

UDHËZIM Nr. 45, datë 26.11.2020 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 24, DATË 2.9.2008, “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUARSqarim interpretues:Në thelb të...


Posted By Comments: 0 0
Covid 19 Update

PËRDITËSIM PËR MASAT E NDËRMARRA NË KUADRIN E COVID-19

VENDIM Nr.856, datë 4.11.2020PËR NDIHMËN FINANCIARE TË DISA PREJ KATEGORIVE KRYESORE TË NDËRMARRJEVE, TË CILAT ZBATOJNË PROTOKOLLET E SIGURISË, NË KUADËR TË PARANDALIMIT E TË KONTROLLIT TË PANDEMISË...


Posted By Comments: 0 0
Covid 19 Update

PËRDITËSIM i dates 19.10.2020 per MASAT e NDËRMARRA NË KUADRIN E COVID-19

UDHËZIM Nr. 38, datë 19.10.2020 PËR FALJEN E MASAVE ADMINISTRATIVE ME KARAKTER NDËSHKUES, TË VENDOSURA GJATË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19, SI DHE NDAJ FAMILJEVE TË...


Posted By Comments: 0 0