Lajme

Kompensimi financiar për shkak të rritjes së pagës minimale në shkallë vendi

  Per cdo te punesuar me #pageminimale:⏭ Kriteret e perfitimit per kompensim te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore, referuar VKM nr.114 date 01.03.2023 Kush përfiton? Subjektet juridike apo fizike, me të punësuar punëmarrës që paguhen me pagë minimale, që ushtrojnë aktivitet në fushat e...

Fiskalizimi_ Intervistë Bledar Korkaj

Më poshtë paraqitet intervista e dhënë për Business Magazine nga drejtuesi i ZLA Consulting Z. Bledar Korkaj “Situata paraqitet e komplikuar. Bizneset ende nuk janë gati për të nisur procesin e fiskalizimit.”  Intervistë me Bledar Korkaj, Ekspert Kontabël i Regjistruar në vitin...

Administrata tatimore është e detyruar të marr vendimin e gjykatës së formës së prerë, në mënyrë që të vendosë urdhërbllokimin mbi llogaritë dhe depozitat e ortakëve, aksionarëve dhe administratorëve të subjektit

UDHËZIM Nr. 45, datë 26.11.2020 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 24, DATË 2.9.2008, “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR Sqarim interpretues: Në thelb të tij, ky udhëzim (Nr. 45, datë 26.11.2020), ka faktin se: Tashmë është...

Ligj Nr. 4/2020 Për Shkëmbimin Automatik Të Informacionit Të Llogarive Financiare Law No. 4/2020

Pas ratifikimit të Konventës për Ndihmën e Ndërsjellë Administrative në Çështje Tatimore dhe miratimin e Marrëveshjes Shumëpalëshe të Autoritetit Kompetent për Shkëmbimin Automatik të Informacionit të Llogarive Financiare, Parlamenti Shqiptar ka miratuar ligjin nr. 4/2020 "Për shkëmbimin automatik të informacionit...