Uncategorized

FISKALIZIMI

Nga data 01 shtator 2021, çdo tatimpagues ka detyrim ligjor të lëshojë vetëm fatura tatimore fiskale. Faturat jofiskale do të njihen vetëm për efekt kostoje, të cilat kushtëzohen nga shkaqe të tjera që nuk varen nga tatimpaguesi veprojnë sipas ligjit.

Fiskalizimi_ Intervistë Bledar Korkaj

Më poshtë paraqitet intervista e dhënë për Business Magazine nga drejtuesi i ZLA Consulting Z. Bledar Korkaj “Situata paraqitet e komplikuar. Bizneset ende nuk janë gati për të nisur procesin e fiskalizimit.”  Intervistë me Bledar Korkaj, Ekspert Kontabël i Regjistruar në vitin...

Fatura Elektronike

Këshilli i Ministrave me Aktin Normativ Nr. 27, datë 01.07.2021 Vendosi Për kundërvajtjet administra-tive që lidhen me afatet e hyrjes në fuqi dhe zbatimin efektiv të ligjit nr. 87/2019, “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” Zbatimi i sanksioneve do të fillojë...

Administrata tatimore është e detyruar të marr vendimin e gjykatës së formës së prerë, në mënyrë që të vendosë urdhërbllokimin mbi llogaritë dhe depozitat e ortakëve, aksionarëve dhe administratorëve të subjektit

UDHËZIM Nr. 45, datë 26.11.2020 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 24, DATË 2.9.2008, “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR Sqarim interpretues: Në thelb të tij, ky udhëzim (Nr. 45, datë 26.11.2020), ka faktin se: Tashmë është...