Tax & Taxation

Tax & Taxation and Fiscal Services

Stafi profesional i kompanisë tonë do te sjellë ekpertizën e kualifikuar të saj në sektorët ku operoni. Kjo expertizë do të siguroje zgjidhjen më të mirë të mundshme për cështjet edhe më komplekse të taksave.

ZLA Consulting ofron shërbimet e mëposhtëme:

  • Llogaritjen dhe paraqitjen e taksave e tatimeve të vitit;
  • Tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH);
  • Tatimin mbi të ardhurat personale;
  • Tatimi në burim;
  • Detyrimet doganore;
  • Taksa vendore;
  • Taksa të tjera;
  • Këshillim gjatë kontrollit tatimor dhe apelimin e raporteve të kontrollit tatimor;
  • Konsulencë në zbatimin e marrëveshjeve për shmangien e tatimit të dyfishtë;
  • Përfaqësues Fiskal në Shqipëri për ndërmarrjet jorezidente.

Tax & Taxation

Other services

Efficient and reliable professionals. We will be present when and where you want.

Contact Us

Would you like to speak to one of our consultants? Fill out the form below, or contact us by email or phone and we will reach you as soon as possible.

Contact a Qualified Specialist