Autore - admin

(SQ) Njoftim për çregjistrimin nga TVSH

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in SQ.


(SQ) Administrata tatimore është e detyruar të marr vendimin e gjykatës së formës së prerë, në mënyrë që të vendosë urdhërbllokimin mbi llogaritë dhe depozitat e ortakëve, aksionarëve dhe administratorëve të subjektit

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in SQ.


Covid 19 Update

(SQ) PËRDITËSIM PËR MASAT E NDËRMARRA NË KUADRIN E COVID-19

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in SQ.


Covid 19 Update

(SQ) PËRDITËSIM i dates 19.10.2020 per MASAT e NDËRMARRA NË KUADRIN E COVID-19

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in SQ.


Covid 19 Update

(SQ) PËRDITËSIM PËR MASAT E NDËRMARRA NË KUADRIN E COVID-19

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in SQ.


Novita’ fiscali in vigore dal 1 Gennaio 2021

ZLA Consulting ha fatto un riassunto abbreviato dei cambiamenti principali come segue:Modifica della soglia per la registrazione per l’IVA:Decreto legistlativo nr.576 che ammenda il decreto legistlativo nr.953 per “Per...


(EN) Fiscal Changes effective from 1 January 2021

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Inglese Americano.


(SQ) Ndryshimet fiskale te cilat hyjne ne fuqi nga 1 Janar 2021

Cambiamenti Fiscali in vigore dal 1 Gennaio 2021Newsletter fisco Albania_01.01.2021


Deklarimi I Të Ardhurave Personale

(EN) Annual Personal Income Tax Declaration

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Inglese Americano e SQ.


Ligj Nr. 4/2020 Për Shkëmbimin Automatik Të Informacionit Të Llogarive Financiare

(EN) Law No. 4/2020 “On Automatic Exchange Of Financial Accounts Information”

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Inglese Americano e SQ.