Lajmet tatimore janë në fuqi nga 1 janari 2021

Lajmet tatimore janë në fuqi nga 1 janari 2021

ZLA Consulting ka bërë një përmbledhje të shkurtuar të ndryshimeve kryesore si më poshtë:

Ndryshimi i pragut për regjistrimin e TVSH-së:

Dekreti legjislativ nr.576 i cili gjobit dekretin legjislativ nr.953 për “Për dispozitat në zbatim të ligjit nr.92/2015 për TVSH-në”:

Rrit pragun e regjistrimit të TVSH-së në 10 milionë lekë

Shuma minimale e regjistrimeve të TVSH-së, e cila aktualisht është 2 milionë, do të jetë 10 milionë lekë duke filluar nga 1 janari 2021.
Tatimpaguesit me xhiro vjetore nga 5 deri në 10 milionë lekë mund të zgjedhin të aplikojnë regjimin normal të TVSH-së.
Për tatimpaguesit që ushtrojnë një aktivitet si profesionistë të vetëpunësuar, të cilët aktualisht janë të regjistruar për TVSH pavarësisht qarkullimit vjetor, duke filluar nga 1 janari, shuma minimale e TVSH-së do të jetë 10 milionë lekë.
Shuma minimale e TVSH-së për fermerët, subjekt i regjimit të posaçëm të skemës së kompensimit, për të cilën aktualisht është 5 milionë lekë, do të jetë 10 milionë lekë duke filluar nga 1 janari 2021.

Për tatimet mbi të ardhurat personale

Ligji nr.107/2020 i cili modifikon ligjin nr.8438 “Për tatimet mbi të ardhurat personale”

Pagat dhe kontributet e sportistëve janë të përjashtuar për qëllime të tatimit mbi të ardhurat personale në periudhën nga 1 janari 2021 deri më 31 dhjetor 2022
Për të përfituar nga lehtësimi tatimor i lartpërmendur, sportistët duhet të kenë kontrata të rregullta me klubet sportive, të njohura nga federata kompetente sportive.

Tatimi mbi të Ardhurat
Shkalla e tatimit mbi të ardhurat zero për tatimpaguesit me qarkullim deri në 14 milionë lekë
Ligji nr.106/2020 i cili modifikon ligjin nr.8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”
Shkalla e taksave duke filluar nga 1 janari 2021 do të jetë:

0% për tatimpaguesit me të ardhura deri në 14 milionë lekë.
15% për tatimpaguesit me ulje mbi 14 milionë lekë Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të Qarkullimit

Shtyrja e zbatimit të ligjit “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”

Ligji nr.108/2020 botuar për ndryshimin e ligjit nr.87/2019 “Për sistemin e monitorimit të faturave dhe qarkullimit” Ligji i ri shtyn efektet e tij në zbatim të ligjit nr.87/2019 si më poshtë:

Për transaksionet pa para ndërmjet tatimpaguesit dhe organeve publike, efektet e këtij ligji fillojnë nga data 1 janar 2021.
Për transaksionet pa para për tatimpaguesit, efektet e këtij ligji fillojnë nga data 1 korrik 2021;
Për transaksionet në cash, nga tatimpaguesit, pavarësisht qarkullimit të tyre vjetor, efektet e këtij ligji fillojnë nga data 1 shtator 2021.

Ndryshimet në legjislacionin tatimor në fuqi duke filluar nga 1 janari 2021 publikohen në Regjistrin Zyrtar 139/2020, 146/2020 dhe 154/2020.

Nëse dëshironi të dini më shumë rreth temave si më sipër, mund të na kontaktoni: Tel: +355 696032690| +355 42233523  Email: info@zlaconsulting.al

Faleminderit!

Share this post