Ndryshimet fiskale te cilat hyjne ne fuqi nga 1 Janar 2021

Share this post

Posted by: admin Comments: 0 0

Ndryshimet Fiskale, efektive nga 1 Janar 202

Newsletter fisco Albania_01.01.2021

 

ZLA Consulting ka përmbledhur shkurtimisht ndryshimet kryesore si më poshtë:

 

 • 0% tatim fitimi: Për tatimpaguesit  me  të  ardhura  deri  në 14 000 000 lekë në vit

 

 • 15 % tatim fitimi Për tatimpaguesit me të ardhura mbi 14 000 000 lekë në vit

          *Mbetet I pandryshuar  tatimi mbi fitimin prej 5% Për personat juridikë, të cilët ushtrojnë aktivitet për prodhimin/zhvillimin e software-ve  si dhe  për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor.

 • Favorizohen sportistët për një periudhë dy vjeçare: Përjashtohen nga tatimi mbi të ardhurat personale: Pagat dhe shpërblimet e cdo lloji, te sportistëve me kontrata të rregullta të cilat njihen nga federatat përkatëse, të përfituara gjatë periudhës 1 janar 2021 deri më 31 dhjetor 2022.

 

 • Rritje e kufirit të regjistrimit për TVSH në 10 milion Lekë

 Qarkullimi vjetor prej 10,000,000  (dhjetë milionë)  lekë do të jetë  kufiri minimal  i  regjistrimit  për  tatimin  mbi  vlerën e shtuar nga 1 janari 2021 (aktualishtë 2 milionë  lekë).

**Ky ndryshim prek edhe të gjithë tatimpaguesit të cilët ushtrojnë aktivitetitn si profesionistë të lirë, të cilët aktualisht janë të regjistruar për TVSH pavarësisht nga qarkullimi vjetor i tyre.

 

Personi  i tatueshëm   ka   të   drejtë   të   zgjedhë   të   zbatojë regjimin  normal  të  TVSH -së,  për  qarkullim vjetor më të madh se 5 milionë lekë.

 Fiskalizimi: Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të Qarkullimit

Ky ligj i fillon efektet sipas grafikut të përcaktuar:

 • Për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve dhe organeve publike, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021.
 • Për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 korrik 2021.
 • Për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit, pavarësisht përgjegjësisë tatimore apo qarkullimit vjetor të realizuar, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 shtator 2021.

“Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi” 

 • Paga bazë minimale mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 30 000 (tridhjetë mijë) lekë.
 • Paga bazë minimale mujore jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera gjatë kohës normale të punës.
 • Paga bazë minimale orare të jetë 172.4 (njëqind e shtatëdhjetë e dy pikë katër) lekë.
 • Shtesat me karakter të përhershëm jepen mbi pagën bazë.

Ndryshimet mbi Legjislacionin Fiskal të zbatueshme nga 1 janar 2021 janë publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 139/2020,146/2020, 154/2020 dhe 223/2020

 

Per me shume info klikoni ne Newsletter, bashkelidhur ketij postimi ose ose https://www.tatime.gov.al/c/6/legjislacioni  duke u referuar te ligjet përkatëse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *