(SQ) Administrata tatimore është e detyruar të marr vendimin e gjykatës së formës së prerë, në mënyrë që të vendosë urdhërbllokimin mbi llogaritë dhe depozitat e ortakëve, aksionarëve dhe administratorëve të subjektit

Share this post

Posted by: admin Comments: 0 0

Sorry, this entry is only available in SQ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *